Субъекттин жеке маалыматтарды чогултууга, иштеп чыгууга жана өткөрүп берүүгө макулдугу
Мен, МКК "Фольк" ЖЧКнын кардары катары, ушуну менен финансылык-кредиттик мекеменин (банкттарды, МФУ, кредиттик бирикмелерди, лизинг компанияларын, фонддорду жана башка уюмдарды кошуп) кызматкерлерине тобокелдиктерди төмөндөтүү (анын ичинде кредиттик), кредиттик окуяларды түзүүнү жана кайра карыз болууга жол бербөө жана кредит /зайым /финансылоо берүү жана кароо жол-жобосун жөнөкөйлөтүү максатында финансы-кредиттик мекемелердин жана башка юридикалык/жеке жактардын ортосунда алмашууну жүзөгө ашырган Кредиттик бюрого/бюродон мен тууралуу каалаган маалыматты берүүгө/алууга уруксат берем.

Бул маалыматтарга МКК "Фольк" ЖЧКнын кардары катары мен жөнүндө маалыматтар (жеке жактын аты-жөнү/юридикалык жактын аталышы, жынысы, туулаган жылы, жашаган жеринин/бизнес жүргүзгөн жердин дареги жана каалаган мурдагы даректери, ишмердигинин түрү ж.б.), МКК "Фольк" ЖЧКдан алган кредиттерим боюнча маалыматтар (кредиттин түрү, кредиттин суммасы, субъекттин ролу, арыз берүүнүн датасы, төлөөлөрү боюнча кылдат тарыхы, төлөнбөгөн калдыгы, дефолттун суммасы жана ушул эсеп боюнча карыздын жалпы суммасы, кепилдик берүүчүлөр/гаранттар, күрөө берүүчүлөр жана Маалымат берүүчүнүн алдында милдеттенмелери бар башка жактар тууралуу маалымат ж.б.), кредиттер боюнча өз милдеттенмелеримди аткарбаганыма же тиешелүү аткарбаганыма байланыштуу мага карата көрүлгөн чаралар тууралуу маалыматтар жана кредитти берүү жана төлөө процессинде документтерди кароо жана тариздөө мезгилинде ФКМге белгилүү болгон башка маалыматтар.

Ушуну менен бирге ФКМ тарабынан мен берген маалыматты колдонууда конфиденциалдуулукка кепилдик берилет.

  • Ошондой эле мен бул документ кредитти берүү боюнча ФКМдин милдеттенмелдерине алып келбейт деп тааныштым.
  • Каалаган маалыматты телефон чалуулары, sms-жөнөтүүлөрү, e-mail каттар жана WhatsApp аркылуу алуу.
  • "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" КР Мыйзамына ылайык менин жеке маалыматтарымды алууга, иштетүүгө,пайдаланууга, сактоо жана өткөрүп берүүгө, ошондой эле өткөрүп берүүнү жана менин жеке маалыматтарымды алуусу тууралуу маалымдабастан, менин жеке маалыматтарымды мен/биз Банкттын кызматтарын колдонгон мөөнөттө жана/же мен Банк алдында милдеттеримди толук аткарганга чейин үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө.
  • МКК, Түндүк, КР СФР, МСКБ жана башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардан зарыл болгон учурда менин маалыматтарымды текшерүүгө.
Мындан тышкары ырастайм

  • Мен абсолюттук мааниде кредиттин толук наркы жөнүндө маалымат алгам: кредиттин негизги суммасы, пайыздары, кошумча пайыздары жана башка төлөмдөр , анын ичинде колдонуудагы тарифтер боюнча үчүнчү жактардын пайдасы жөнүндө.
  • Кредит алууга алдын ала Арыз аны алууга кепилдик бербейт экенин түшүнүү жөнүндө.
  • Он күндүк мөөнөттүн ичинде бардык зарыл болгон маалыматтарды көрсөтүү менен кредит алууга Арызды берүү зарылчылыгы жөнүндө.
  • Жогоруда мен берген макулдук мен/биз ушул арызга кол койгон датадан күчүнө кирет жана мага/бизге Компания тарабынан кызмат көрсөткөн мөөнөттүн ичинде колдонулат.
  • Мен/биз берген макулдук эркин формадагы кат жузүндөгү арыздын негизинде мен/биз тараптан чакыртылат деп тааныштым.

Жөнөкөй электрондук кол тамга (телефонго келген SMS код) коюлган макулдашуу, кагаз жүзүндө жазылган жана оз колум коюлган жеке маалыматтарды берүүгө, аларды жыйноого жана иштетүүгө макулдукка кандайдыр бир чектөөлөрсүз бирдей мааниге ээ.